KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

     6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

a) Veri Sorumlusu;

    KEMP ELEKT MOTOR.POMPA İTH.İHR SAN.TİC.LTD TİC.ŞT  ,KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

 

b) Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

    Paylaştığınız kişisel veriler,

1.Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için,

2.Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için,

3.İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,

4.İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,

5.Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla,

6.Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

c) Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme;

     Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan firmalar olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

d) Kişisel verilerinizin toplanma şekli;

     Kişisel verileriniz,

Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

e) 6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları;

     Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

AÇIK RIZA METNİ

 

KEMP ELEKT MOTOR.POMPA İTH.İHR SAN.TİC.LTD TİC.ŞT tarafındanbir örneği tarafıma teslim edilen ve açıklanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin “bilgilendirme ve Aydınlatma  Metninin” tamamını okudum ve anladım. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz tarafından ya da internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin; tamamen veya kısmen elde edilmesi,kaydedilmesi,depolanması, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, sadece işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

×

Fiyat Teklifi Al

İletişim

E-posta

info@kem-p.com

Adres

Mustafa Kemal Atatürk Blv. No:49, 35620 Atatürk Osb/Çiğli/İzmir